听诗词(语)
 
 
 
No.28
 
jiāng pàn xún huā
  唐-杜甫
 
 huángshīqiánjiāngshuǐdōng
 chūnguānglǎnkùnwēifēng
 táohuākāizhǔ
 àishēnhóngàiqiǎnhóng