听诗词(语)
 
 
 
No.35
 
wàng dòng tíng
  唐-刘禹锡
 
 guāngqiūyuèliǎngxiāng
 tánmiànfēngjìngwèi
 yáowàngdòngtíngshānshuǐcuì
 báiyínpánqīngluó