听诗词(语)
 
 
 
No.36
 
làng táo shā
  唐-刘禹锡
 
 jiǔhuángwànshā
 làngtáofēngtiān
 jīnzhíshàngyín
 tóngdàoqiānniúzhījiā