听诗词(语)
 
 
 
No.37
 
yuán cǎo sòng bié
  唐-白居易
 
 yuánshàngcǎo
 suìróng
 huǒshāojìn
 chūnfēngchuīyòushēng
 yuǎnfāngqīndào
 qíngcuìjiēhuāngchéng
 yòusòngwángsūn
 mǎnbiéqíng