听诗词(语)
 
 
 
No.41
 
mǐn nóng èr
  唐-李绅
 
 chúdāng
 hànxià
 shuízhīpánzhōngcān
 jiēxīn