听诗词(语)
 
 
 
No.75
 
hài shī
  清-龚自珍
 
 jiǔzhōushēngshìfēngléi
 wànyīnjiūāi
 quàntiāngōngchóngdǒusǒu
 jiàngréncái